Disclaimer voor austenbrothers.nl

HOUSE of SHIRTS (Kamer van Koophandel: 63392984), hierna te noemen HoS, verleent u hierbij toegang tot austenbrothers.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

HoS behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

HoS spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat bepaalde inhoud (na verloop van tijd) verouderd en/of onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van HoS.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met HoS. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan HoS nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze producten liggen bij HoS. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht u ondanks alle door ons in acht genomen zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan op de website gebruikt materiaal, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van HoS, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

OVERIG

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd